Polityka prywatności

Polityka prywatności (zawierająca obowiązek informacyjny) dla Użytkowników serwisu zarejestrowanego pod domeną https://magazynkontra.pl (dalej „Serwis”) prowadzonego przez Fundacja Edukacja do Wartości i Fundacja na Rzecz Rzetelnej Debaty Publicznej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Fundacja Edukacja do Wartości i Fundacja na Rzecz Rzetelnej Debaty Publicznej informujemy, że: [Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

1. Fundacja Edukacja do Wartości z siedzibą przy ul. Stefana Jaracza 10/1 (00-378 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000834289, NIP: 5252818719, oraz REGON: 385808710;

2. Fundacja na Rzecz Rzetelnej Debaty Publicznej z siedzibą przy ul. Stefana Jaracza 10/1 (00-378 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000874607, NIP: 5252846615 oraz REGON: 387777007

zwane dalej łącznie „Administratorem”

[Inspektor Ochrony Danych] W razie konieczności może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: ul. Stefana Jaracza 10/1 (00-378 Warszawa) lub adresem e-mail: Iod@magazynkontra.pl

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:

1. w celu regularnego przesyłania Magazynu Kontra w wersji elektronicznej – podstawą prawną jest dobrowolnie wyrażona zgoda na otrzymywanie ww. treści – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

2. w celach marketingowych Administratora, tj. regularne wysyłanie newslettera oraz utrzymywania regularnego kontaktu z sympatykami oraz darczyńcami – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Pani/Pan może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

[Kategorie danych osobowych] Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail.

Ponadto podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące: adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego.

[Odbiorcy danych] Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podmiotom przetwarzającym i innym odbiorcom, czyli podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w szczególności hostingowe (np. Agencja Kreatywna Ursines), informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

[Przekazywanie danych do państw trzecich] Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie, na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

[Okres przechowywania danych] Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora trwa co do zasady do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przetwarzanie danych może okazać się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, w którym to przypadku dane są przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorowi. Od chwili otrzymania żądania usunięcia danych, dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora lub wykonania obowiązku nałożonego przez obowiązujące prawo i nie będą przetwarzane w innych celach (np. marketingowych).

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

[Prawa osób, których dane dotyczą] Zgodnie z RODO Użytkownikom serwisu przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;

2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych;

3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

5. Prawo przenoszenia danych;

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu] mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

[Zmiana polityki prywatności] Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.